O nadačním fondu

Zakladatelkou NF je Mgr. Jitka Holmanová, která již 20 let působí v Centru kochleárních implantací v Praze kde je logopedkou. Ředitelkou NF je paní Gabriela Dänemarková, která je aktivně zapojena do spolupráce s lidmi se sluchovým postižením a v oblasti kochleárních implantací ve spolupráci s Centrem v Praze na Mrázovce a FN Motol.

O nadačním fondu

Statut Nadačního fondu DAR SLUCHU

Čl. I
Název, sídlo a působnost
Název nadačního fondu: Dar sluchu /dále jen „Fond“/
Sídlo nadačního fondu: Na Zderaze 12, Praha 2, PSČ 120 00
IČO: 24152382
Zápis v nadačním rejstříku dne 17. září 2011, spisová značka N 856 vedená u Městského soudu v Praze
Fond vyvíjí svou činnost na území České republiky i v zahraničí.

Čl. II
Zřizovatelé fondu
Zřizovatelem fondu je:
Mgr. Jitka Holmanová, bytem Praha 6 - Řepy, Vondroušova 1211/44, PSČ 163 00

Čl. III
Účel a činnost Fondu
Účel Fondu:
Pomoc, podpora a osvěta jedincům s postižením sluchu, řeči a hlasu
Fond k naplnění účelu:
spolupracuje se státními orgány, organizacemi a institucemi, které se zabývají otázkami handicapovaných osob
prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků informuje v této oblasti veřejnost
propaguje činnost Fondu
získává, předává a vyměňuje zkušenosti z oblasti pomoci handicapovaných jedinců s obdobnými organizacemi na území republiky i v zahraničí
poskytuje poradenskou činnost jednotlivcům i organizacím ve věci zmírnění následků handicapu
organizuje získávání příspěvků na činnost Fondu od fyzických i právnických osob
Hlavní náplní činnosti Fondu je získávání finančních prostředků, které umožní plnit poslání Fondu.

Čl. IV
Zdroje Fondu
Zdroji Fondu jsou nadační dary, dotace, příspěvky, získané od fyzických i právnických osob a výtěžky z vlastní činnosti prováděné v souladu s § 23 odst. 1 zákona č. 227/1997 Sb.

ČI. V
Pomoc veřejnosti
Občané, orgány i organizace mohou přispívat finančními částkami na účet Fondu nebo hmotnými dary Fondu.
Fyzické i právnické osoby mohou Fondu věnovat výtěžky svých účelových činností.

Čl. VI
Orgány Fondu
Statutárním orgánem Fondu je správní rada, v jejím čele stojí předseda správní rady.
Funkci revizního orgánu vykonává volený revizor.

Čl. VII
Správní rada
Správní rada má 3 členy. Funkční období členů správní rady je tříleté a opětovné zvolení za člena správní rady je možné.
Správní rada Fondu vykonává zejména tyto činnosti:
řídí činnost fondu
spravuje jeho majetek
rozhoduje o základních otázkách a směrech činnosti Fondu
schvaluje a doplňuje statut Fondu
schvaluje rozpočet Fondu, roční účetní uzávěrku Fondu a výroční zprávy Fondu o činnosti a hospodaření
volí nové členy správní rady
volí předsedu správní rady a revizora
schvaluje návrhy na využití finančních i hmotných prostředků Fondu
Fond navenek zastupuje předseda správní rady.
S písemným pověřením předsedy správní rady může zastupovat Fond i jiná jím pověřená osoba.

Čl. VIII.
Revizor
Funkci kontrolního orgánu vykonává revizor.
Revizora volí správní rada.
Revizor provádí kontrolu hospodaření Fondu a vypracovává roční revizní zprávu, kterou schvaluje správní rada.
Funkční období revizora je tříleté.

Čl. IX.
Majetek Fondu
Majetek Fondu tvoří zejména:
peněžní dary
hmotné dary
dotace
výnosy sbírek
jiné příjmy
Finanční prostředky Fondu jsou uloženy u peněžního ústavu v české měně na běžném účtu: 2400241718/2010
Majetkový vklad při vzniku činí 2000,- Kč.

Čl. X.
Nadační dary
Nadačním darem Fondu jsou peněžité i nepeněžité příspěvky, poskytnuté fyzickou či právnickou osobou.
Nadační dary slouží jako zdroj pro:
udělování nadačních příspěvků Fondem
hrazení správních nákladů Fondu
rozšíření majetku Fondu

Čl. XI
Nadační příspěvky
Nadačním příspěvkem je peněžitý či hmotný dar, který nadace předává fyzické či právnické osobě k dosažení účelu, pro který byl Fond zřízen.
Nadační příspěvky jsou udělovány na základě žádosti uchazeče nebo na základě doporučení člena správní rady.
Udělení nadačního příspěvku schvaluje správní rada.
Nadační příspěvek ve formě peněžních prostředků je vyplácen v hotovosti nebo je převáděn na účet žadatele. Příkaz k vyplacení příspěvku podepisuje předseda správní rady.
Nadační příspěvek ve formě movitých věcí je poskytován předáním příjemci nadačního příspěvku.

Čl. XII.
Správní náklady
Z účtu Fondu jsou hrazeny jeho správní náklady.
Celkové roční náklady Fondu související s jeho správou nesmí převýšit 60% majetku Fondu k 31.12. téhož roku.
Do nákladů souvisejících se správou Fondu náleží zejména:
náklady na provoz Fondu
náklady na propagaci Fondu
odměny pracovníkům, kteří zajišťují agendu a účetnictví Fondu

Čl. XIII.
Závěrečná ustanovení
Tento statut může být měněn a doplňován písemnými po sobě jdoucími dodatky.
Tento statut se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden bude přiložen do nadačního rejstříku a jeden bude založen v dokumentaci Fondu.
Tento statut nabývá účinnosti dnem zápisu do nadačního rejstříku.
Fond je povinen na požádání zpřístupnit tento statut.

V Praze dne 17. září 2011

  • Generální partneři nadace
  • Spolupracujeme